Betingelser og aftale

Aftalegrundlag:

Denne aftale regulerer forholdene vedrørende fotografering, ophavsret, brugsret og ansvarsforhold for fotografisk materiale, der er udarbejdet i samarbejde mellem parterne i denne aftale. Formålet er at forebygge tvister og sikre rettighederne for alle involverede parter.

De nedenstående parter forpligter sig til at overholde denne aftales ordlyd, herunder brugsret, formål og ophavsretlige forhold, og har modtaget en kopi af aftalen.

Ingen af parterne kan holdes ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, herunder tyveri, uretmæssig kopiering eller bortkomst af fotografisk materiale. Ved sådanne hændelser forpligter den forulempede part sig til at informere den anden part, og denne aftale forbliver gældende for begge parter.

I henhold til Ophavsretsloven har fotografen alle rettigheder til det fotografiske materiale.

Billederne:

Kan:

  • Frit bruges til eget brug, markedsføring, setcard, portefolie, hjemmesider, blogs og internetprofiler.
  • Anvendes kommercielt på internetsider, herunder betalingssider og stockfoto, uden afregning af indtjening med andre parter.
  • Altid ledsages af fotografens navn for kreditering.

Må ikke:

  • Overdrages til tredjepart uden særskilt skriftlig aftale mellem parterne.
  • Anvendes i forbindelse med sygdom, pornografi, religion, politik eller køns- og racediskriminerende holdninger.
  • Anvendes til at miskreditere model, makeup artist eller fotograf.
  • Redigeres af modellen eller tredjepart uden fotografens skriftlige tilladelse.

Modellen:

Giver sit samtykke til, at Fotografen må opbevare persondata, herunder billeder, på ubestemt tid.

Fotografen:

Leverer en kopi af færdigredigerede digitale (jpg-) billeder, udvalgt af fotografen, til download via link til HQedit.com.

Tilbagekaldelse af samtykke: Samtykke til offentliggørelse af billeder kan tilbagekaldes skriftligt til alle parter. Modparten er berettiget til et økonomisk vederlag på minimum kr. 99,- pr. fremsendte redigerede billede.

Modellens kontakt informationer: (over 18 år.)

Fortrolighed:

  1. Begge parter er forpligtede til at behandle fortrolige oplysninger, der deles under samarbejdet, med fuld diskretion.

Tvister og jurisdiktion:

  1. Enhver tvist mellem parterne vil blive forsøgt løst gennem forhandling og mægling.

  2. Denne aftale er underlagt [indsæt relevant jurisdiktion] lovgivning.

Underskrifter:

Denne aftale træder i kraft ved underskrift af begge parter.

Underskrevet af:

Fotografen: _______________________

Dato: _______________________

Modellen: _______________________

Dato: _______________________

Translate »